Arbo oplossingen...De Arbowet kent veel verplichtingen waarvan onderstaand de belangrijkste zijn weergegeven:
 1. Een Risico-Inventarisatie en -evaluatie inclusief Plan van Aanpak opstellen.
 2. Het Plan van Aanpak ten uitvoer brengen.
 3. Jaarlijks een voortgangsrapportage opstellen en deze intern communiceren.
 4. Eén of meer Preventiemedewerkers aanstellen (zoals bepaald in de RIE).
 5. U laten bijstaan door één of meer deskundigen die zorg dragen voor specifieke arbotaken: maatwerkregeling of vangnetregeling (arbodienst)
 6. Arbobeleid opstellen, inclusief rookbeleid, beleid (seksuele)intimidatie, discriminatie, geweld, etc.
 7. Uw bedrijfshulpverlening organiseren (zoals bepaald in de RIE).
 8. Verzuimbegeleiding en reïntegratie organiseren.
 9. Voorlichting en instructie te geven.
 10. Toezicht houden en sancties opleggen bij het niet naleven van afspraken.
 11. Veilige bedrijfsmiddelen ter beschikking stellen.
 12. Persoonlijke beschermingsmiddelen inclusief instructie ter beschikking stellen.
 13. Gevaarlijke stoffen inventariseren en medewerkers hierover voorlichten
 14. De arbeidsinspectie toegang verlenen als zij onaangekondigd aanbellen…

Dat is niet niks! Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor de oplossingen van Kroon&Helder.Stap in met ...

Pakket A* (vanaf euro 975,-)


Brancherisico-inventarisatie en -evaluatie inclusief Plan van Aanpak en evt. toetsing

De RIE vormt het uitgangspunt voor uw arbowetverplichtingen. Met de RIE beschikt u over de voor uw onderneming aanwezige arbeidsrisico's. Het Plan van Aanpak beschrijft vervolgens de mogelijke oplossingen en biedt instrumenten voor u als ondernemer om maatregelen te treffen. Toegevoegd wordt relevante informatie ter naslag en een voorbeeld van een arbobeleidsverklaring. In snel tempo komen er modellen voor branche-RIE's beschikbaar. Hiermee kunt u profiteren van een aanzienlijke kostenbesparing: met minder dan 10 personeelsleden is een dure toetsing niet meer nodig en tussen de 10 en 25 personeelsleden is een lichte toets voldoende. Profiteer van deze mogelijkheid en van het gemak dat Kroon&Helder u kan bieden: laat ons uw Branche-RIE verzorgen. Bespaar tijd én kosten.


Pakket A** (vanaf euro 1145,-)


Risico-inventarisatie en -evaluatie inclusief Plan van Aanpak en toetsing

Voor bedrijven waarvoor geen goedgekeurd branchemodel beschikbaar is wordt een praktische RIE opgesteld waarna deze wordt getoetst. Informeer naar de aantrekkelijke kortingen als er meer dan 1 vestiging is of indien uw bedrijf deel uit maakt van een keten of van een houdstermaatschappij met dochterondernemingen!


Pakket B (vanaf euro 1775,-)

Conform A, inclusief Arbomodule 1.

Naast de RIE en het Plan van Aanpak wordt direct een begin gemaakt met de uitvoering van uw Plan van Aanpak. Er wordt voor uw onderneming een Bedrijfsreglement opgesteld waarin alle relevante aspecten van uw organisatie worden vastgelegd. Een groot deel van de maatregelen is immers gebaseerd op het maken van goede afspraken, het verstrekken van voorlichting over risico's en het geven van instructies. Met behulp van de bijgevoegde procedure en formulieren kunt u op eenvoudige wijze aantoonbaar maken dat u met uw medewerkers de noodzakelijke afspraken hebt gemaakt en dat zij de juiste instructies hebben gekregen. De benodigde documenten ontvangt u tevens op CD-ROM, zodat u deze in de toekomst aan uw wensen kunt aanpassen.


..en vervolg met ...

Actualiseren Plan van aanpak en opstellen voortgangsrapportage
(vanaf euro 350,-)

U dient jaarlijks aan de werknemers te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak en daarover te overleggen. Jaarlijks wordt bekeken of er eisen of richtlijnen zijn veranderd, welke maatregelen u heeft genomen en of de risico’s hierdoor zijn verminderd of weggenomen. Zo blijft de RI&E en het Plan van Aanpak actueel en houdt u een vinger aan de pols. Er wordt o.a. aandacht besteed aan belangrijke veranderingen in uw bedrijf zoals nieuwbouw, verbouw, aanschaf van nieuwe machines, verandering van werkprocessen of taken van werknemers, ontwerp van werkplekken enz.


...eventueel passen wij tevens uw bedrijfsreglement aan, zodat uw interne afspraken weer in overeenstemming zijn met de eisen. Ook kunnen wij uw medewerkers informeren en voorlichten, inclusief registratie daarvan. Goed Geregeld.

naar de toelichting op de eisen
terug naar oplossingen