De Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)Als werkgever bent u primair verantwoordelijk voor wat zich in en om uw bedrijf en werklokaties afspeelt. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers in uw bedrijf op te sporen. Bij het maken van zo'n RI&E gaat u na of u voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en of u meer moet doen om risico's te beperken of te elimineren. Met een goede RI&E werkt u aan concrete verbeteringen voor risico's waar u niet iedere dag bij stilstaat. De RI&E wordt ook steeds vaker gebruikt indien er aanspraak gemaakt wordt op de werkgeversaansprakelijkheid. Ook wordt de RI&E vaak verplicht gesteld door verschillend erkennings- en certificeringsregelingen.

 • De Feiten
 • Ons uitgangspunt
 • Het resultaat
 • De toekomst
 • De kosten


 • De Feiten

  Wie risico's wil voorkomen moet ze eerst kennen. De spil van het arbeidsomstandighedenbeleid is dan ook de risico inventarisatie en -evaluatie( RI&E). De RI&E geeft inzicht in de gevaren die zich binnen het bedrijf kunnen voordoen en de kans dat zij optreden. De inventarisatie richt zich onder meer op de inrichting van de werkplek, de werkwijze, arbeidstijden, de arbeidsmiddelen (gebruikte machines, transportmiddelen, gereedschappen e.d.), het gedrag van werknemers en het toezicht van de werkgever. Kijk ook naar risico's voor jeugdige en zwangere medewerkers, van gevaarlijke stoffen, van fysieke arbeid met een gevaarlijke belasting voor het lichaam, van beeldschermwerk en van schadelijke blootstelling aan geluid. Vervolgens kijkt u of uw huidige arbobeleid voldoende rekening houdt met de gesignaleerde risico´s (= evaluatie). Zo komt u niet voor verrassingen te staan. In het bij de RI&E behorende plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen er concreet worden genomen in de komende periode en wie deze uitvoert (wie - wat - wanneer). Zowel de RI&E als het plan van aanpak moeten op schrift gezet worden. Afhankelijk van het aantal medewerkers en de beschikbaarheid van een goedgekeurd branchemodel moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst. Deze brengt ook een advies uit over het plan van aanpak. De Arbeidsinspectie kan dit controleren! Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hoeven geen RI&E uit te voeren. Zij hebben immers geen werknemers of anderen in dienst waarmee een gezagsrelatie bestaat. Werkgevers die per week hoogstens 40 uur arbeid laten verrichten door één of meer werknemers (ook stagiaires en uitzendkrachten of onbetaald), zijn wel verplicht tot opstellen van een RI&E en een plan van aanpak, maar vrijgesteld van de plicht die te laten toetsen door een deskundige. Voor hen volstaat (meestal) het invullen van de SZW-uitgave "Checklist gezondheidsrisico's", te downloaden via postbus51. Werkgevers die in totaal voor meer dan 40 uur per week arbeid doen verrichten, moeten schriftelijk een RI&E en plan van aanpak maken. De arbodienst ('vangnetregeling') of één van de gecertificeerde kerndeskundigen ('maatwerkregeling') moet de RI&E toetsen en over het plan van aanpak adviseren. Werkgevers met 10 of minder werknemers kunnen de toets laten vervallen als zij gebruikmaken van een bij cao overeengekomen, branche-model voor de RI&E. Werkgevers met 11 tot 25 werknemers kunnen dan gebruik maken van de zogeheten ´lichte toets´. Deze zogenoemde 'lichte toets' geldt echter alleen als de bedrijven gebruikmaken van een erkende branche-RI&E! Het gaat daarbij om een branchespecifiek instrument dat de instemming heeft van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de betreffende branche. De instemming van werkgevers- en werknemersorganisaties van dat RI&E-instrument blijkt uit het feit dat de betreffende RI&E is geplaatst met het okergele 'arbo.nl-icoontje', het logo van het ArboPlatform Nederland op www.rie.nl en www.arbo.nl. Indien een goedgekeurd barnche-model niet beschikbaar is dient de RI&E getoetst te worden, ongeacht het aantal werknemers. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten de RI&E altijd laten toetsen. De RI&E moet worden aangepast na ingrijpende wijzigingen in en om het bedrijf. Voorbeelden zijn: gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of technische innovaties, zoals de inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of ingrijpende wijziging van taken van werknemersAls u u RI&E jaarlijks laat bijhouden dan blijft deze altijd actueel. Dat u uw RI&E elke 5 jaar opnieuw moet opstellen is een (commercieel) fabeltje.

  Ons uitgangspunt

  U wilt vooral niet meer doen dan nodig is. Maar het moet wel goedgekeurd zijn. En als u gecertificeerd werkt moet ook d ecertificerende instelling uw RI&E goedkeuren. Dat kan. Daarom onderzoeken we eerst uw situatie zodat we kunnen bepalen wat de meest eenvoudige en efficiënte wijze is waarop uw RI&E kan worden gemaakt, ook bij meerdere vestigingen. De toetsing laten we uitvoeren door een gecertificeerde arbodienst. Vanzelfsprekend levert dit alles een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding op.

  Het resultaat

  U ontvangt een duidelijk rapport inclusief praktisch plan van aanpak en enkele relevante bijlagen waarmee u zo aan de slag kunt. Indien u gecertificeerd werkt zorgen wij ervoor dat uw RI&E ook voldoet aan de eisen van uw certificeringregeling(en).

  De toekomst

  De veranderingen in de wet- en regelgeving volgen zich steeds sneller op. Afgelopen jaren is de arbowet regelmatig aangepast. Onze modellen worden periodiek aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook uw in en om uw bedrijf verandert de situatie. Jaarlijks kan door ons een controle plaatsvinden waarna de wijzigingen worden verwerkt in uw plan van aanpak. Zo blijft uw RI&E altijd actueel.

  De kosten

  Wij verzorgen uw RI&E al vanaf € 545,- ex. btw

  (wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle prijzen zijn exclusief btw.)